90.jpg
1999年 90 グレーSAS仕様 
右ハンドルD車  AT V8ガソリン 走行63000キロ 
価格 435万円

R0022829.JPG
2004年 110 ホワイトSAS仕様 
D車 TD5 走行5700キロ 
価格 567万円

2.jpg
2005年 110 グレーSAS仕様 
D車 TD5 走行20000キロ 
価格 567万円